Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Үнэ тариф

Үнэ тариф

2019-05-27 2119 IT

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага болон айл өрхөд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ангилал Хэмжих нэгж Тариф /НӨАТ-гүй/
1 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалт Төг/м3 874.00
2 Хэмжүүрээр тооцох дулаан Төг/Гкал 87,267.00
Төг/ГДж 20,843.00
3 Орон сууцны халаалт Төг/м2 460.00
4 Ахуйн хэрэглээний халаасан ус халаасан дулаан (хүний тоогоор) Төг/хүн 1,700.00
5 Ахуйн хэрэглээний дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф
5.1 40 м2 ба түүнээс бага талбайтай айл өрх төг/сар 3,000.00
5.2 40м2 -аас дээш 80 м2 хүртэл талбайтай айл өрх төг/сар 5,000.00
5.3 80 м2 ба түүнээс их талбайтай айл өрх төг/сар 10,000.00